Obchodní podmínky

Následující ujednání jsou považována za všeobecné smluvní podmínky pro zákazníky ProfiWH, kteří využívají služeb registrace a správy doménových jmen, a to s platností od 1. května 2005. Tyto smluvní podmínky se týkají veškerých vztahů mezi provozovatelem a zákazníky.

Výjimky z těchto smluvních podmínek a individuální podmínky spolupráce je možné sjednat na základě vzájemné dohody, a to pouze písemnou formou.

Provozovatel

Provozovatelem je v následujících smluvních podmínkách myšlena společnost ProfiHOSTING s.r.o., její sekce, ProfiWH, která se specializuje na registrace domén a webhosting, dále provozovatel, poskytovatel, či ProfiWH.

Základní ujednání

1. Zákazníkem ve smyslu těchto smluvních podmínek je každý, kdo si u provozovatele objedná registraci, prodloužení, přeregistraci nebo změnu u domény, která je poté vedena u provozovatele. Zákazníkem může být osoba provádějící objednávku, zprostředkovatel objednávky, majitel domény nebo jiná osoba s užívacím právem k doméně.

2. Pro správu domény, objednávání registrací, prodloužení a změn a další úkony spojené s doménou používá zákazník především rozhraní svého zákaznického účtu u provozovatele na adrese http://client.profiwh.com/, popř. http://www.profiwh.com/. Zákazník se pro přihlášení do zákaznického účtu prokazuje svými přihlašovacími údaji (login a heslo). Některé změny u domén či jiné úkony mohou vyžadovat použití jiných webových stránek, formulářů nebo dalších prostředků, které pro danou situaci stanoví provozovatel.

3. Zákazník je povinen při jakékoliv změně údajů o majiteli domény či změně údajů u kontaktní osoby o této změně bez odkladu informovat provozovatele a zajistit provedení těchto změn u domény.

4. Změny v kontaktech v zákaznickém účtu zákazníka u provozovatele lze měnit on-line po přihlášení do zákaznického účtu.

5. Změny přímo v údajích o doméně lze provádět prostřednictvím technické podpory poskytovatele, kterou lze kontaktovat e-mailem či telefonicky.

6. Zákazník nese plnou zodpovědnost za vše, k čemu na jeho zákaznickém účtu dojde v souvislosti se zjištěním zákazníkova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.

7. Zákazník souhlasí s tím, že mu provozovatel bude zasílat e-maily s informacemi o novinkách v nabídce jeho společnosti.

8. Zákazník souhlasí s tím, že informace o zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) budou použita pro marketingové účely provozovatele. K marketingovým účelům provozovatele může být použit bez předchozího souhlasu i výňatek z e-mailové korespondence mezi provozovatelem a zákazníkem.

9. Doménové jméno má zákazník pronajaté do užívání od správce doménového jména (příslušného registrátora), kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem ani plátcem. Provozovatel je oprávněn předat zákaznická data příslušnému registrátorovi (podle koncovky domény) a zákazník souhlasí s pravidly příslušného registrátora pro příslušnou koncovku registrovaného doménového jména.

Registrace domén

1. Zákazník objednává registraci domény vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách www.profiwh.com, popř. jinými prostředky, kterými provozovatel umožní zákazníkovi doručit svou objednávku. Při objednávce zadává údaje potřebné k registraci domény, které jsou vyžadovány provozovatelem v objednávkovém formuláři.

2. Zákazník je povinen do objednávky uvést úplné a pravdivé informace o majiteli domény a fakturační adresu. Za správnost a úplnost údajů nese odpovědnost zákazník. V případě uvedení nesprávných či smyšlených údajů se zákazník vystavuje riziku zrušení domény bez nároku na náhradu prostředků spojených s registrací domény.

3. Provozovatel je povinen před registrací domény zajistit správné nastavení záznamů registrované domény na autoritativních DNS serverech, které budou při registraci domény použity (primární ns.profiwh.com, sekundární ns.profiwh.cz, ns.profiwh.net, ns.profiwh.info). Bez tohoto správného nastavení není možno u některých koncovek domén registrační proces zahájit.

4. Registrační proces bude provozovatelem zahájen při splnění všech následujících podmínek:

 • a) Zákazník provede správným způsobem platbu registračního poplatku a tato platba je systémem provozovatele korektně přijata (viz. kapitola Úhrady poplatků). Anebo má zákazník složenu u provozovatele finanční zálohu v dostatečné výši
 • b) V okamžiku odesílání registrace od ProfiWH k registrátorovi domény je doména volná k registraci
 • c) Požadovaný doménový název je volně dostupný k registraci a není nijak blokován či rezervován jiným zájemcem
 • d) Objednávka splňuje další náležitosti, které je možno požadovat při registraci některých koncovek domén. Tyto další individuální náležitosti jsou uvedeny v podrobnostech u jednotlivých koncovek či budou sděleny vznesením dotazu na provozovatele. Může se jednat např. o nutnost provedení souhlasu nového majitele domény s pravidly registrátora, o nutnost podepsání a zaslání smlouvy související s vlastnictvím domény, doložení dokladů o firmě či živnosti majitele aj.

5. V případě, že doména bude při zahájení registračního procesu nebo v průběhu registračního procesu obsazena jiným zájemcem, bude zákazníkovi vrácen registrační poplatek a zákazník nemá nárok na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o získání domény.

6. Objednáním registrace domény není požadované doménové jméno žádným způsobem pro zákazníka rezervováno a kdykoliv před i během registračního procesu může doménu získat jiný zájemce, který splnil dříve všechny náležitosti spojené s registrací domény.

7. Po provedení registrace domény mohou být některé údaje o majiteli uvedeny ve veřejně dostupných informacích o doménách. V případě zájmu je možno s provozovatelem individuálně dohodnout uvedení informací provozovatele a skrytí údajů skutečného uživatele doménového jména.

Prodlužování domén

1. Provozovatel informuje zákazníka o blížící se expiraci domény. Zákazník je povinen pro prodloužení domény vždy toto prodloužení objednat, na základě objednávky mu bude vystavena faktura.

2. Provozovatel neakceptuje částky zaslané pod variabilními symboly, které byly použity pro registraci či prodloužení domény v minulých obdobích anebo k provedení změny v minulosti.

3. Zákazník objednává prodloužení domény kladnou odpovědí na e-mail provozovatele, zda má zájem o prodloužení domény, popř. kladnou odpovědí v případě telefonátu ze strany provozovatele či jiným povoleným způsobem. Při objednávce prodloužení volí období, na které má být doména prodloužena.

4. Zákazník je povinen do objednávky uvést úplné a pravdivé informace, které jsou nezbytné k prodloužení domény. Za správnost a úplnost údajů nese odpovědnost zákazník.

5. Proces prodloužení platnosti doménového jména bude provozovatelem zahájen při splnění všech následujících podmínek:

 • a) Zákazník provede správným způsobem platbu prodlužovacího poplatku a tato platba je systémem provozovatele korektně přijata (viz. kapitola Úhrady poplatků). Anebo má zákazník složenu u provozovatele finanční zálohu v dostatečné výši
 • b) V okamžiku zahájení procesu prodloužení není doména ve stavu, ve kterém již není možno toto prodloužení provést z důvodu pozdního splnění ostatních podmínek zákazníkem či pokud je za toto prodloužení po expiraci domény vyžadován zvláštní poplatek.
 • c) Požadovaný doménový název již není obsazen jiným zájemcem poté, co byla doména pro neprodloužení zrušena.
 • d) Objednávka splňuje další náležitosti, které je možno požadovat při prodlužování některých koncovek domén. Tyto další individuální náležitosti jsou uvedeny v podrobnostech u jednotlivých koncovek či budou sděleny vznesením dotazu na provozovatele. Může se jednat např. o nutnost provedení souhlasu nového majitele domény s pravidly registrátora, o nutnost podepsání a zaslání smlouvy související s vlastnictvím domény, doložení dokladů o firmě či živnosti majitele aj.

6. V případě, že doména bude při zahájení prodlužovacího procesu nebo v průběhu tohoto procesu zrušena a obsazena jiným zájemcem, bude zákazníkovi vrácen prodlužovací poplatek a zákazník nemá nárok na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o prodloužení domény.

7. V případě, že doména bude při zahájení prodlužovacího procesu nebo v průběhu tohoto procesu zrušena a nebude obsazena jiným zájemcem, může být doména po dohodě provozovatele se zákazníkem opět znovu zaregistrována. V tom případě může provozovatel požadovat po zákazníkovi úhradu rozdílu mezi poplatkem za novou registraci a mezi částkou, kterou zákazník zaplatil provozovateli za neprovedené prodloužení.

8. V případě neobjednání prodloužení, neprovedení správné platby za prodloužení či nesplnění dalších podmínek nutných pro prodloužení domény může být doména po uplynutí doby platnosti (expiraci) zákazníka vypnuta nebo může být jinak znemožněno doménu využívat.

Storno požadavků zákazníka

1. Stornem požadavku se rozumí žádost zákazníka o úplné zastavení probíhajícího procesu registrace, prodloužení či změny u doménového jména anebo žádost zákazníka o zrušení již provedené registrace, prodloužení či změny u doménového jména.

2. V případě, že již bude zahájena registrace domény či doména již bude zaregistrována a zákazník požaduje registrační proces stornovat, je tato procedura zpoplatněna provozovatelem v plné výši. Provozovatel může stornování registrace domény odmítnout, pokud to situace neumožňuje (např. pokud zaregistrování domény již nelze vzít zpět). V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení poplatků spojených s registrací domény ani na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o získání domény.

3. V případě, že již bude zahájeno prodloužení domény či doména již bude prodloužena a zákazník požaduje prodloužení stornovat, je tato procedura zpoplatněna provozovatelem v plné výši. Provozovatel může stornování prodloužení domény odmítnout, pokud to situace neumožňuje (např. pokud prodloužení domény již nelze vzít zpět). V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení poplatků spojených s prodloužením domény ani na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o získání domény.

4. U domén nelze provádět storno provedených změn, např. změna registrátora, změna majitele, změna DNS serverů apod. Chce-li zákazník vrátit doménu do původního stavu, musí zažádat o změnu v opačném směru. Tato změna však může být provozovatelem odmítnuta, pokud to okolností neumožňují, např. provedenou změnou pozbyl zákazník vlastnictví domény.

Upozorňování zákazníka na expiraci domény

1. Následující ustanovení, týkající se upozorňování majitele domény na expiraci domény provozovatelem, se týká pouze domén, které jsou registrovány přímo u provozovatele bez dalších prostředníků či dealerů. Je-li zákazníkem prostředník či dealer, je povinen své zákazníky (koncového uživatele) o expiracích domény informovat, protože v takovém případě nejsou informováni provozovatelem.

2. Termínem nutnosti prodloužení domény se u většiny domén rozumí datum expirace (vypršení platnosti). U některých domén však může být nutné splnit podmínky pro zahájení procesu prodloužení v dřívějším termínu před expirací. O těchto výjimkách bude provozovatel zákazníka včas informovat.

3. Pokud zákazník v objednávce neuvede jinak, je majitel domény informován o blížící se expiraci domény měsíc před, týden před expirací domény zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, uvedenou v zákaznickém účtu u kontaktu, který je nastaven jako majitel dané domény. V případě, že zákazník nezareaguje ani na jednu z těchto emailových zpráv, pokusí se ho provozovatel kontaktovat jinou cestou (např. telefonicky). Tato služba není zpoplatněna.

4. Vzhledem k povaze e-mailové komunikace provozovatel negarantuje doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky zákazníka.

5. Zvolí-li zákazník při objednávce sdělování upozornění na expiraci telefonicky, bude zákazník kontaktován na telefonním čísle, které je uvedeno v kontaktu v zákaznickém účtu domény, týden před expirací domény, pokud nebyla do té doby doména prodloužena. Tato služba není zpoplatněna.

6. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené tím, že zákazník vůbec neobdrží, včas neobdrží, nepřečte si nebo nebo nevezme na vědomí doručené upozornění o expiraci domény či provozovatel nezastihne zákazníka na kontaktních informacích (e-mailové adrese, poštovní adrese, telefonním čísle) uvedených v záznamech domény u provozovatele.

7. V případě, že zákazník nebude reagovat na upozornění o nutnosti prodloužení domény, může provozovatel o tomto stavu domény informovat přímo koncového uživatele domény.

Změny u domény

1. Zákazník je povinen se při jakémkoliv požadavku o změnu či o informaci autorizovat uvedením správných přihlašovacích údajů (login a heslo) do zákaznického účtu, kde je doména evidována, nebo vyplněním kontaktního formuláře po přihlášení do zákaznického účtu, kde je doména evidována. V opačném případě může být požadavek zákazníka odmítnut pro nedostatečné ověření oprávněnosti ke změně či k poskytnutí informace.

2. Jakékoliv změny u domény (změna majitele, změna technických údajů, změna registrátora aj.) mohou být provozovatelem zpoplatněny podle aktuálního ceníku či dohodou mezi zákazníkem a provozovatelem. Proces provedení změn u domény je zahájen až po zaplacení požadovaných poplatků, toto zaplacení musí být provedeno správným způsobem přesně podle instrukcí provozovatele a podle vystavené faktury (správné číslo účtu příjemce, správná částka, správná měna, správný variabilní symbol).

3. Změny u doménu mohou být prováděny pouze pokud to stav domény umožňuje (např. doména není po expiraci) a pokud splňuje všechny podmínky potřebné k provedení dané změny. Tyto podmínky jsou stanoveny registrátory jednotlivých koncovek domén a jsou zveřejněny v podrobných informacích o doménách na webových stránkách provozovatele a registrátorů jednotlivých koncovek, popř. jsou zákazníkovi sděleny na požádání.

4. Po provedení změn u domény může dojít ke zpoždění projevení změn v údajích o doméně v uživatelském účtu zákazníka. V případě, že nějaké údaje neodpovídají aktuálnímu stavu, je třeba o tom informovat provozovatele, který provede nápravu.

5. Jsou-li při změně u domény vyžadovány písemné dokumenty s potvrzením oprávněné osoby, má provozovatel právo tuto změnu odmítnout, pokud má jakékoliv pochybnosti o pravosti těchto dokumentů anebo pokud má pochyby o oprávněnosti dané osoby k potvrzení požadované změny. V tom případě je žadatel o změnu nucen provozovateli dodat další materiály a důkazy, které pochybnosti vyvrátí.

Provoz domény

1. Provozovatel zajišťuje správnou delegaci doménového názvu v kořenových DNS serverech (ns.profiwh.com, ns.profiwh.cz, ns.profiwh.net, ns.profiwh.info), ale neručí za správné vedení záznamů o doméně na všech dalších DNS serverech, které jsou k provozu domény potřebné.

2. Pokud zákazník provede přeregistraci domény (změnu registrátora) od provozovatele k jiné společnosti, pozbývá smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem v souvislosti s touto jednou doménou platnosti. Zákazník nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatků za zbývající nevyužité období provozu doménového jména u provozovatele.

3. Zákazník nese plnou zodpovědnost za to, jakými způsoby je doménový název využíván a jaké webové stránky a další služby jsou prostřednictvím domény provozovány a poskytovány. 4. V případě jakýchkoliv soudních sporů mezi zákazníkem či majitelem domény a třetí stranou může provozovatel na základě soudního rozhodnutí znemožnit zákazníkovi používání domény, provádění změn, prodlužování apod. Na základě soudního příkazu může být doménové jméno provozovatelem zrušeno či odebráno.

Úhrady poplatků

1. Poplatek za registraci, prodloužení či změnu u domény se považuje za uhrazený při splnění všech následujících podmínek:

 • a) platba je zaslána na správný účet provozovatele
 • b) je poukázána správná částka ve správné měně
 • c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
 • d) platba je připsána na účet provozovatele
 • e) platba je zpracována platebním systémem provozovatele

2. Výše částky, měna, číslo účtu příjemce a variabilní symbol jsou uvedeny na faktuře, která je zaslána zákazníkovi po dokončení objednávky registrace, prodloužení či změny domény na e-mail fakturačního kontaktu. Všechny uvedené údaje je nutno při provádění platby dodržet.

3. V případě, že zákazník zašle poplatek pro provedení registrace, prodloužení či změny domény na špatný účet, ve špatné výši částky, ve špatné měně anebo s uvedením chybného variabilního symbolu, nemusí být platba provozovatelem správně identifikována a může dojít k prodlení při registraci domény, nemožnosti doménu zaregistrovat, prodlení při prodlužování domény, může dojít ke zrušení doménového jména nebo jeho obsazení jiným zájemcem, případně k neprovedení požadovaných změn u domény.

4. Provozovatel si při žádosti o zaslání papírového daňového dokladu za platbu registračního či prodlužovacího poplatku anebo poplatku za změnu u domény pozemní poštou neúčtuje žádný poplatek.

5. V případě nezaplacení požadovaného poplatku zákazníkem do 14 dnů od vystavení faktury může provozovatel zákazníkovu objednávku registrace, prodloužení nebo změny domény zrušit. Zákazník je pak v případě zájmu nucen objednávku provést znovu.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. Provedením objednávky registrace, prodloužení či změny u domény dává zákazník najevo svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami i se všemi dalšími podmínkami poskytování služeb a jejich správy provozovatele. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny budoucí i stávající doménové zákazníky ProfiWH. Tyto doménové smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1. května 2005. Veškerá ustanovení se řídí platným a účinným českým právním řádem a podmínkami registrace a provozu jednotlivých typů doménových jmen. Bližší informace o koncovkách jsou k dispozici na webových stránkách www.profiwh.com, popř. jsou sdělena zákazníkovi na vyžádání. Tyto smluvní podmínky i informace na internetových stránkách může provozovatel změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od uveřejnění změny.